Fase 1 - Projectontwikkeling


Stap 1. Voorbereiden aanvraag

Zet uw idee kort en concreet op papier:

  • aanleiding voor het project
  • doel van het project
  • kosten van het project
  • met wie werkt u samen?
  • Wat is de bijdrage aan de doelen in de lokale ontwikkelingsstrategie?

Vul uw idee op het  Projectformulier in en stuur deze naar het secretariaat via leaderzuidoost@drenthe.nl.  Als u al een begroting, projectplan of andere informatie heeft is het handig die mee te sturen.

Eventueel kunt u voordat u het formulier instuurt, contact hebben met de gemeentelijke contactpersoon, een LAG-lid of het secretariaat van de LAG.

Het doel van het projectformulier is dat de Lokale Actiegroep (LAG) in een vroeg stadium een beeld krijgt van de initiatieven in het gebied. De LAG is de commissie die LEADER-projecten stimuleert, initieert en beoordeelt.

Stap 2. Toetsing leaderwaardigheid

Aan de hand van het projectformulier bepaalt de LAG of uw project goed past bij LEADER en aansluit op de doelen uit de LOS. Hieruit volgt een positieve of negatieve Leaderwaardigheidstoets. Een positieve LEADER waardigheidstoets houdt in dat uw project in ieder geval voldoet aan de minimale vereisten om het project in te dienen.

U krijgt na twee tot drie weken het eerste oordeel van de LAG en eventuele adviezen ter verbetering van het project. Eventueel krijgt u een contactpersoon toegewezen van de LAG of het secretariaat die u verder kan helpen met uw vragen.

Stap 3. Opstellen projectplan, begroting en andere verplichte bijlagen

U werkt uw projectidee verder uit tot een projectvoorstel. Het is handig om direct de formats te gebruiken die nodig zijn bij de indiening. Deze zijn onder andere te vinden op de site van SNN. Het projectplan moet in elk geval de volgende onderdelen bevatten:

  • kostenbegroting,
  • exploitatiebegroting,
  • omschrijving van de doelen,
  • Omschrijving van de activiteiten
  • Omschrijving van de resultaten.

U gaat in deze fase ook op zoek naar financiering voor je project; LEADER draagt maximaal 60% van de kosten bij. De rest moet u zelf inbrengen, met eigen geld, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld bijdragen van fondsen. Soms is het nodig om vergunningen aan te vragen (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning). De eigen bijdrage bij een project dient te bestaan uit private financiering. Provinciale, gemeentelijke of andere publieke financiering (publieke fondsen e.d.) is niet toegestaan.

Tips

Het is handig om uw concept-projectvoorstel af te stemmen met de contactpersoon van de gemeente, LAG of het secretariaat.  Zo kunt u eventueel nog onderdelen bijschaven. Een goed hulpmiddel is ook het document met selectiecriteria en het openstellingsbesluit. Hierin staan de regels waaraan het project moet voldoen. U kunt dit document opvragen bij het secretariaat van de LAG via leaderzuidoost@drenthe.nl

Stap 4. EH2+ en TAN-codes aanvragen (let op duurt 1 tot 2 weken)

Voor het indienen van uw aanvraag heeft u EHerkenning niveau EH2+ nodig. Ook dient u TAN codes aan te vragen om de aanvraag te verzenden. Deze codes vraagt u aan via RVO. RVO fungeert binnen POP3 als betaalorgaan, derhalve lopen subsidieaanvragen via het loket van RVO. U kunt deze codes per post of op uw mobiel toegestuurd krijgen. Indien u ze per post aanvraagt duurt deze stap gemiddeld een week. Voor aanvraag van TAN codes op uw mobiel, moet u uw mobiele nummer bij RVO registreren. Bekijk het Stappenplan op RVO of op de website van eHerkenning voor meer informatie over eHerkenning. Meer informatie over de TAN-codes.

LET OP: Het aanvragen van eHerkenning en TAN-codes kan enkele weken duren. Begin hier dus in een zeer vroeg stadium mee.