Stappenplan


Je hebt een goed idee voor een project, en nu? LEADER Zuidoost-Drenthe heeft subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie in de regio Zuidoost-Drenthe. LEADER is een Europese subsidie. De EU stelt eisen aan haar bijdragen. De projecten moeten bijvoorbeeld passen bij de kansen en knelpunten van het gebied, en de doelen die zijn vastgesteld. Deze kansen en knelpunten staan beschreven in de ‘LOS’, de Lokale OntwikkelingsStrategie. Ook zijn er zijn een aantal spelregels vastgelegd, de ‘criteria’. Ook de criteria staan in de LOS. Als je een goed idee hebt voor een project, dan zijn er een aantal stappen nodig die je moet doorlopen. Hieronder zijn alle stappen beschreven. Zo krijg je alvast een beeld wat het betekent om een LEADER-project uit te voeren.

Stap 1

Zet je idee kort en concreet op papier: o.a. wat is de aanleiding voor het project, wat is het doel, wat kost het, met wie werk je samen? Vul ook het leaderwaardigheidsformulier in en stuur deze samen naar de provincie via leaderzuidoost@drenthe.nl. Het doel van het projectformulier is dat de Lokale Actiegroep (LAG) in een vroeg stadium een beeld krijgt van de initiatieven in het gebied. De LAG is de commissie die LEADER-projecten stimuleert, initieert en beoordeelt.

Stap 2

De LAG kijkt of jouw project goed past bij LEADER en de doelen uit de LOS.

Stap 3

Je krijgt binnen ongeveer twee weken een eerste oordeel van de LAG of je project past binnen LEADER en hoe je het project eventueel moet uitwerken om het te verbeteren. Eventueel krijg je een contactpersoon toegewezen van de LAG of het secretariaat die je verder kan helpen met je vragen.

Stap 4

Je werkt je projectidee verder uit tot een projectvoorstel met een begroting, omschrijving van de doelen, activiteiten en resultaten. Je gaat op zoek naar financiering voor je project; LEADER draagt maximaal 60% van de kosten bij. De rest moet je zelf inbrengen, met eigen geld, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld bijdragen van fondsen. Soms is het nodig om vergunningen aan te vragen (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning). Zorg dat de vergunning binnen is op het moment dat je kunt starten met het project.

Stap 5

Het is handig om je over je concept-projectvoorstel af te stemmen met je contactpersoon van de LAG of het secretariaat. Zo kun je eventueel nog dingen bijschaven.

Stap 6

Als het project indieningsgereed is (dwz er is een projectplan, de begroting en financiering zijn rond, het project is obstakelvrij) dan kun je het binnen een openstellingstermijn indienen. Bij LEADER Zuidoost-Drenthe is het twee keer per jaar mogelijk om projecten in te dienen.

Stap 7

Na sluiting van de openstellingstermijn wordt je project beoordeeld op ontvankelijkheid (zijn alle gegevens beschikbaar) en op inhoud (past het project binnen de criteria). In dit proces moeten verschillende stappen worden doorlopen door verschillende partijen.

Stap 8

Het project wordt goedgekeurd of afgekeurd op basis van ontvankelijkheid en inhoudelijke beoordeling.

Stap 9

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt een beschikking op en verstuurt deze digitaal. Tussen de sluiting van de openstellingstermijn en het afgeven van de beschikking zit maximaal 22 weken tijd.

Stap 10

Bij goedkeuring: je project kan van start gaan. RVO zorgt er voor dat de subsidie kan worden uitbetaald.

Stap 11

Tijdens de uitvoering van het project vul je voortgangsrapportages in, deze krijgt je toegestuurd van de RVO. Zo kan de voortgang van het project in de gaten worden gehouden. Ook kun je tijdens de uitvoering declaraties indienen en subsidie laten uitbetalen. Bij je beschikking ontvang je hier informatie over.

Stap 12

Je project is afgerond. Je maakt een eindafrekening en stuurt deze naar RVO. Na afronding stelt RVO de definitieve vaststellingsbeschikking op om te bepalen hoeveel subsidie je krijgt. De laatste subsidie kan hiermee worden uitbetaald.

Meer weten?

Heb je vragen? Staat het antwoord niet op deze website? Neem dan contact met ons op!