Veelgestelde vragen


Hieronder vind je antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over LEADER. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan contact op met het secretariaat van de LAG via leaderzuidoost@drenthe.nl

Wie kan een project indienen?

Rechtspersonen kunnen een aanvraag doen. Dat zijn bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en coöperaties. Ook bedrijven, zoals een eenmansbedrijf of besloten vennootschap kunnen rechtspersonen zijn.

Wat moet ik doen voordat ik mijn aanvraag kan indienen?

Er is een beschrijving gemaakt van alle stappen die een LEADER-project doorloopt. Deze beschrijving vind je op de website. De meeste mensen hebben een paar maanden nodig om een goed projectplan te maken en hun ideeën af te stemmen met samenwerkingspartners.

Wat is het verschil tussen een aanvraag en een leaderwaardigheidsformulier?

Bij LEADER Zuidoost-Drenthe gebruiken we een leaderwaardigheidsformulier om te bekijken of je idee past bij LEADER. Het is een soort pré-toets. Het project hoeft nog niet volledig uitgewerkt te zijn (liever niet zelfs!). Zet je idee kort op papier (beschrijf de aanleiding, doel, activiteiten, partners, kosten van het project). Vul het leaderwaardigheidsformulier in en stuur de omschrijving en het formulier naar leaderzuidoost@drenthe.nl. Je krijgt dan binnen ongeveer twee weken een eerste advies of je project past binnen LEADER. Je krijgt ook tips voor het uitwerken van het projectvoorstel. Meer informatie over de stappen die je doorloopt vindt je in het stappenplan.

Wanneer kan ik een project indienen?

Als je project goed uitgewerkt is, een begroting en dekkingsplan bevat en obstakelvrij is, kun je het indienen. Obstakelvrij betekent dat op het moment dat de beschikking is afgegeven, je ook daadwerkelijk kunt starten met de uitvoering van het project. Eventuele vergunningen moeten dan verleend zijn. Je kunt alleen projecten indienen tijdens een openstelling. Er zijn twee openstellingen per jaar, deze worden bekend gemaakt op Facebook, op de website en via de gemeentelijke pagina's.

Wanneer hoor ik of ik geld krijg?

Binnen 22 weken na het sluiten van de openstellingstermijn ontvang je een toekennings- of afwijzingsbeschikking van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).SNN geeft deze af namens het college van Gedeputeerden van de Provincie Drenthe.

Wanneer krijg ik het geld op mijn rekening?

Als je de beschikking ontvangen hebt kun je van start met het project. Let op: RVO betaalt pas achteraf uit op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Je kunt twee keer per jaar de gemaakte kosten declareren. Dit heet een termijnbetaling. Het is een voorschot van het uiteindelijk (na afronding van het project) vast te stellen subsidiebedrag. Bij het aanvragen van een termijnbetaling moet je de facturen en betaalbewijzen van gemaakte kosten meesturen. Als het project is uitgevoerd stuur je de eindafrekening op en krijg je de laatste gemaakte kosten uitbetaald. Meer informatie over het declareren van kosten krijg je bij het startgesprek nadat je de beschikking hebt gekregen.

Moet ik zelf ook geld bijdragen aan mijn project?

Elk project krijgt een maximale bijdrage van 60% van de subsidiabele kosten. De overige 40% van de kosten mogen niet van overheden afkomstig zijn, en kunnen bestaan uit bijdragen van bijvoorbeeld fondsen of eigen geld. Het is niet verplicht om eigen geld bij te dragen aan je project, maar je moet wel zorgen voor minimaal 40% cofinanciering van niet-overheden. Het is mogelijk om deze 40% bij te dragen door middel van eigen werk en vrijwilligerswerk.

Waar vind ik cofinanciering?

Cofinanciering kan afkomstig zijn van allerlei bronnen. Je kunt bedrijven of stichtingen vragen om een bijdrage te leveren aan je project, maar je kunt ook geld verdienen door bijvoorbeeld een sponsorloop te organiseren. Daarnaast kun je vrijwilligerswerk laten meetellen als eigen bijdrage door het op te nemen in de begroting. De eventuele andere overheidsbijdragen mogen niet meetellen bij de private cofinanciering.

Kan ik vrijwilligerswerk ook laten meetellen als bijdrage?

Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld heel goed bijhouden hoeveel de vrijwilligers werken, met ondertekende urenstaten. Het vrijwilligerswerk moet vooraf worden ingeschat (hoe veel uren zijn nodig om het project uit te voeren) en dit zijn de uren die meegerekend kunnen worden. Als je vrijwilligerswerk in je project wilt opnemen is het aan te raden om dit vooraf te bespreken met het secretariaat van de LAG.

Kunnen er ook uren van professionals worden opgenomen in de begroting?

Ja, ook betaalde uren kunnen deel uit maken van de projectbegroting. De berekening van de tarieven hiervoor is op basis van het bruto uurloon plus twee opslagen. Wil je meer informatie over de op te nemen tarieven, neem dan contact op met het secretariaat van de LAG via leaderzuidoost@drenthe.nl

Kan ik al starten met het project voordat ik een toezegging heb?

Je kunt op eigen risico starten, maar pas nadat je je aanvraag formeel hebt ingediend (binnen een openstellingsperiode). Op eigen risico betekent dat je geen kosten kunt declareren in het geval je aanvraag wordt afgewezen. Kosten die gemaakt zijn voordat je je project hebt ingediend vallen in principe buiten het project. Je kunt dus ook geen subsidie aanvragen voor projecten die al zijn uitgevoerd.

De gemeente vind het geen goed plan, kan ik toch geld van LEADER krijgen?

In principe moet de gemeente waar het project uitgevoerd wordt achter de plannen staan. Soms is voor het uitvoeren van een plan de goedkeuring van het college of van de gemeenteraad nodig. Of je hebt een vergunning nodig die de gemeente moet afgeven (bijv. bestemmingsplan). De gemeentelijke contactpersonen kunnen je hier meer over vertellen.

Hoeveel LEADER-subsidie kan ik krijgen?

Voor een project kun je maximaal 60% subsidie krijgen. Voor LEADER geldt een minimum investeringsbedrag van €75.000. Je kunt maximaal € 150.000,- subsidie krijgen.

Wie kan meedenken over mijn project?

De burgerleden van de LAG kunnen met je meedenken over je initiatief. Via de website vindt je hun gegevens. Ook kun je aankloppen bij de gemeentelijke contactpersonen en het secretariaat van de LAG.

Wie kan me helpen om een projectvoorstel te schrijven?

We verwachten dat je zelf een projectvoorstel kunt schrijven en alle benodigde informatie kunt aanleveren. Wil je meer hulp bij het schrijven van een projectvoorstel, dan kun je dit inhuren. De kosten hiervan kunnen worden opgenomen in de projectbegroting als voorbereidingskosten. Er zit hier wel een risico aan vast: mocht de aanvraag worden afgewezen, dan moeten deze kosten zelf worden gedekt. Ook is het mogelijk om een bijdrage te krijgen van de LAG voor het inhuren van hulp. Het secretariaat van de LAG kan je hierbij adviseren.

Moet ik samenwerken met andere partijen?

Het is voor een LEADER-project niet verplicht om samen te werken met andere partijen, maar zonder samenwerking wordt het lastig om een goed resultaat te halen. LEADER is immers bedoeld voor een goede cohesie, versterking van de leefbaarheid en economie en dat kan juist door nieuwe samenwerkingen ontstaan. We geven de voorkeur aan nieuwe samenwerkingen die winst opleveren voor alle partijen. Bijvoorbeeld: als je een winkeltje in een dorp wilt starten, dan zou het goed zijn om de producten te verkopen van producenten in de directe omgeving, zodat deze een nieuw afzetkanaal hebben. Als de winkel gevestigd zou worden in de bibliotheek, dan kunnen beide functies meer klandizie brengen en elkaar versterken.

Wie bepaalt of ik subsidie krijg?

De LEADER Actiegroep beoordeeld de subsidieaanvragen. Ze doet dat op basis van de beoordelingscriteria die zijn vastgesteld in het openstellingsbesluit. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de resultaten van een project, naar de mate van samenwerking en naar duurzaamheid. Een project moet minimaal 60 punten krijgen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Wat is een tender?

LEADER werkt met tenders. Dit betekent dat je in een bepaalde periode van het jaar een aanvraag kan doen. Daarna worden de ingediende projecten beoordeeld en met elkaar vergeleken. Alleen de beste projecten van de tender krijgen een bijdrage. Het project met de meeste punten krijgt als eerste een bijdrage, vervolgens het project met de tweede plaats op de ranglijst, net zo lang tot de beschikbare subsidie op is. Het kan dus zo zijn dat je wel 60 punten hebt gehaald maar toch geen subsidie krijgt omdat er beter scorende projecten waren.

Mag ik als ondernemer ook een aanvraag doen voor mijn eigen onderneming?

Ja, je kunt voor je eigen onderneming een subsidie aanvragen. Het moet dan wel gaan om iets geheel nieuws, wat aansluit bij de doelen van de LOS. LEADER draagt bij aan versterking van het MKB door bijvoorbeeld initiatieven te ondersteunen voor kennisuitwisseling en samenwerking met kennisinstituten. Het is niet de bedoeling dat je door de subsidie een voordeel krijgt ten opzichte van andere ondernemers. In bepaalde gevallen kan een onrendabele top wel gesubsidieerd worden.